66.png

​무기

붉은기사의 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

일본도                                                             12/13 공성1 추타 2  

다마스커스 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

레이피어                                                         12/13 공성1 추타 2  

양손검                                                             12/13 공성1 추타 2  

백드코빈                                                         12/13 공성1 추타 2  

사냥꾼활                                                         12/13 공성1 추타 2  

크로스 보우                                                 12/13 공성1 추타 2  

장궁                                                 12/13 공성1 추타 2  

황금지휘봉                                                 12/13 공성1 추타 2  

커츠의 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

고대의 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

고대의 보우건                                                 12/13 공성1 추타 2  

바포메트의지팡이                                                 12/13 공성1 추타 2  

데몬 엑스                                                12/13 공성1 추타 2  

방어구

붉은기사의 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

일본도                                                             12/13 공성1 추타 2  

다마스커스 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

카스파의 모자                                                         12/13 공성1 추타 2  

세마의 모자                                                             12/13 공성1 추타 2  

메르키오르의 모자                                                         12/13 공성1 추타 2  

발터자르의 모자                                                         12/13 공성1 추타 2  

기사의 면갑                                                 12/13 공성1 추타 2  

장궁                                                 12/13 공성1 추타 2  

황금지휘봉                                                 12/13 공성1 추타 2  

커츠의 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

고대의 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

고대의 보우건                                                 12/13 공성1 추타 2  

바포메트의지팡이                                                 12/13 공성1 추타 2  

데몬 엑스                                                12/13 공성1 추타 2  

장궁                                                 12/13 공성1 추타 2  

황금지휘봉                                                 12/13 공성1 추타 2  

커츠의 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

고대의 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

고대의 보우건                                                 12/13 공성1 추타 2  

바포메트의지팡이                                                 12/13 공성1 추타 2  

데몬 엑스                                                12/13 공성1 추타 2  

커츠의 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

고대의 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

고대의 보우건                                                 12/13 공성1 추타 2  

바포메트의지팡이                                                 12/13 공성1 추타 2  

데몬 엑스                                                12/13 공성1 추타 2  

장궁                                                 12/13 공성1 추타 2  

황금지휘봉                                                 12/13 공성1 추타 2  

커츠의 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

고대의 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

고대의 보우건                                                 12/13 공성1 추타 2  

바포메트의지팡이                                                 12/13 공성1 추타 2  

데몬 엑스                                                12/13 공성1 추타 2  

데몬 엑스                                                12/13 공성1 추타 2  

​악세서리

붉은기사의 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

일본도                                                             12/13 공성1 추타 2  

다마스커스 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

레이피어                                                         12/13 공성1 추타 2  

양손검                                                             12/13 공성1 추타 2  

백드코빈                                                         12/13 공성1 추타 2  

사냥꾼활                                                         12/13 공성1 추타 2  

크로스 보우                                                 12/13 공성1 추타 2  

장궁                                                 12/13 공성1 추타 2  

황금지휘봉                                                 12/13 공성1 추타 2  

커츠의 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

고대의 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

붉은기사의 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

일본도                                                             12/13 공성1 추타 2  

다마스커스 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

레이피어                                                         12/13 공성1 추타 2  

양손검                                                             12/13 공성1 추타 2  

백드코빈                                                         12/13 공성1 추타 2  

사냥꾼활                                                         12/13 공성1 추타 2  

크로스 보우                                                 12/13 공성1 추타 2  

장궁                                                 12/13 공성1 추타 2  

황금지휘봉                                                 12/13 공성1 추타 2  

커츠의 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

고대의 검                                                 12/13 공성1 추타 2  

 
 
 
 

​무기

은장검                                        8 /  12                                                                                            언데드추타

일본도                                      10 / 12       공성1                     

다마스커스 검                          10/11                                                                                                      비손상     

레이피어                                   11 / 6                           추타 2                                                        언데드추타    

양손검                                       13 / 14                        추타 3  

백드코빈                                   12 /14                         추타 4    

사냥꾼활                                    2 / 2         공성5         추타 1  

크로스 보우                               3 / 2          공성3         추타 2  

장궁                                          3 / 3           공성1         추타 2  

황금지휘봉                              13 / 10        공성2         추타 1  

커츠의 검                                 18 / 11        공성5                                                                            콜라이트닝발동 

고대의 검                                 35 / 20       공성5                                                        커스페럴라이즈 발동

고대의 보우건                          22 / 22       공성4           추타 4                                   슬로우 발동

바포메트의지팡이                    7 / 6           공성5           추타 8                                 마나흡수/이렵션발동 인첸당  sp상승

데몬 엑스                                27 / 45         공성3           추타 3                                         디케이포션발동

방어구

강철면갑                            ac 3

마법방어투구                   ac 2                         mr 4                                                                    인첸당mr상승

엘름의축복                       ac 2          dex 1

카스파의 모자                  ac 2                                                                                mp+25

세마의 모자                      ac 2                                                                                mp+15      mp회복 +2

메르키오르의 모자          ac 2           int 1

발터자르의 모자              ac 2                                                                                                  mp+회복 +5

기사의 면갑                     ac 3                                                                           

마법사슬갑옷                  ac 5                        mr4                                                                      인첸당mr상승    

요정족사슬갑옷              ac 5

판금갑옷                         ac 7 

요정족 판금갑옷            ac 6 

강철판금갑옷                ac 7

무명로브                       ac 2                         mr4                                                                     인첸당mr상승   mp회복+4

바포메트의갑옷            ac 5                         mr4                                                                     인첸당mr상승 

고대의판금갑옷           ac 13                     str+1                                                                     인첸트효과

고대의비늘갑옷            ac 10                    str+1     con+1                                                      인첸트효과

고대의 로브                   ac 8                    int+1                                                                       인첸트효과  mp회복+12

고대의가죽갑옷            ac 9                    dex+1                                                                      인첸트효과 

안타라스의 마갑주     ac 13                    str+1,dex+1, con+1,int+1,wis+1    hp+100 mp+100   엠틱10 sp+2

                                                         땅속성저항 40  리덕션+5   mr+10 인첸당mr상승       안전인첸트4 올클래스                                             

민첩의티셔츠                                          dex+1

힘의티셔츠                                              str+1 

지식의티셔츠                                          int+1 

활골무                                                   명중 +2

파워글러브                                             str+2 

강철장갑                    ac 1

강철장화                    ac 3

베레스의부츠            ac 2                   str+1

보호망토                  ac 3

마법망토                   ac 1                       mr   10                                                                      인첸당mr상승 

거대여왕개미의은빛날개         ac 2           mr5   mp+50                                                        인첸당mr상승   

거대여왕개미의금빛날개        ac 4           mr 5    hp+50                                                        인첸당mr상승  

요정족방패             ac 2 

마력서                  ac 2                          int+1

마나수정구          ac 2                          int+1                          mp+ 100

​악세서리

오크투사의목걸이                                               hp+10                                                                           인첸트효과

완력의목걸이                                                    str+1                                                                               인첸트효과

지식의목걸이                                                    int+1                                                                               인첸트효과

민첩의목걸이                                                    dex+1                                                                             인첸트효과

항마의반지                                                   mr +5                                                                                  인첸트효과

멸마의반지                                                   mr +10                                                                                인첸트효과

지령의반지                                                                        땅속성저항 +20         인첸당mr상승             인첸트효과

트롤의벨트                                                                                                      소지무게증가+200            인첸트효과

오우거의벨트                                                                                                  소지무게증가+500            인첸트효과

타이탄의벨트           ac+2    올스텟+1                                                            소지무게증가+1000         인첸트효과

노예의귀걸이                           ac+3  hp+50                                                                                           인첸트효과

붉은오크의귀걸이              올스텟+1  hp회복+10      mp회복+10                                                          인첸트효과

기타 아이템

접속보상                                                   서버접속중일때 5분마다 5개씩 지급 (접속보상 전용상점이용)

신비한 깃털                                               기란던전 사냥시 획득가능 (깃털전용상점 이용) 

경험치50%상승물약                                시간동안 사냥 경험치를 추가로 50%획득  (접속보상상점/후원상점)

기던시간충전                                            기란던전의 시간을 재충전시킴니다.  (잡화상점/사냥터상점)

경험치100%복구물약                               마지막 사망후 손실된경험치를 100%복구합니다. (잡화상점)

버프물약                                                    휴대하며 버프를 받을수있습니다.     (잡화상점)

무한버프물약                                              버프효과가 향상되고무제한 사용가능합니다.   ( 후원상점)

축 변신주문서                                           축복받은 변신주문서는 레벨제한없이 변신이가능합니다. (몹드랍/접속보상상점)  

+3악세강화권                                                  장신구를 실패없이+3으로 만듬니다.    (몹드랍)  

장신구강화주문서                                           장신구를 확률로 강화시켜줌니다. 실패시 아이템증발  (악세상점)  

장인의 무기마법주문서                                  미구현

매일선물상자                                                 매일 한번만클릭가능하며 24시에 리셋됨니다.   (후원상점) 

                                                                         -클릭시 아데나 500만아데나+신비한깃털 1000개 획득

빨간양말                                                                     클릭시 축아이템획득                           (몹드랍)

                                                                         

기사의 면갑ㅣ판금 갑옷ㅣ요정족 사슬 갑옷ㅣ요정족 판금 갑옷ㅣ강철 장화ㅣ마법 사슬 갑옷ㅣ마법 망토ㅣ마나 수정구파워 글러브ㅣ장갑ㅣ활골무ㅣ부츠ㅣ요정족 방패ㅣ마력서ㅣ보호 망토ㅣ티셔츠

이 게임물의 저작권은 NC소프트에 있습니다.
NC소프트의 삭제요청이 있으면 언제라도 중단될 수 있습니다.
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now